www.nezam-hormozgan.com/news.php?id=3602
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

اخبار > برگزاری دوره بازآموزی ویژه کارکنان دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها

با هدف به روز رسانی دانش و اطلاعات کارکنان در زمینه نحوه گردش کار امور سازمانی، دوره بازآموزی ویژه کارکنان دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها برگزار شد. نحوه ارائه خدمات واحدهای مختلف سازمان، استفاده از سامانه ارسال درخواست و ارتباط با نرم افزار جامع سازمان از جمله موارد آموزشی این دوره بود که توسط کارشناسان سازمان ارائه گردید. دوره های آموزشی کارکنان بسته به نیاز در سال تکرار می شود.